Saturday , October 16 2021
Онцлох мэдээ

Бидний тухай

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний нэгжүүдийг арга зүйн удирдлагаар хангаж тэдний тасралтгүй ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх
 • Хяналт шинжилгээ, мэдээлэл, үйлчилгээний хөтөлбөрт ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж уур амьсгал, ХАА-н цаг уурын горимын санг бүрдүүлэх
 • Шинжилгээ судалгаанд ашиглаж буй хэмжих хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмжийн үйлчилгээ, шалгалт тохируулгыг хийж хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах зэрэг ажлуудыг гүйцэmгэнэ
 • Байгаль орчин, Ус судлалын шинжилгээний улсын сүлжээний нэгжүүдийг арга зүйн удирдлагаар хангаж тэдний тасралтгүй ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх
 • Байгаль орчин, гол мөрний усанд хийх хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж хийсэн шинжилгээ хэмжилтийн үр дүнд үнэлэлт өгч байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөлийг тогтоох, мэдээ мэдээллийг холбогдох газарт хүргэх

Main activities:

 • To provide methodology and technology guidance for meteorology, hydrology and monitoring networks and ensure their sustainability.
 • Overview implementation of program for monitoring, information and service, create climate and agrometeoroological database
 • Ensure a proper function of measuring devices used in observation, provide service of equipments and calibration
 • To provide methodology and technology guidance for environment and hydrology networks and ensure their sustainability.
 • Overview of accomplishment of program for environment and hydrology monitoring and estimate thier impact on the environment and provide data and information to users.

Байгуулагдсан он:

 • Уур амьсгал боловсруулалтын салбар                       1997  оны 8-р сарын 1-нд байгуулагдсан
 • Хөдөө аж ахуйн цаг уурын салбар                                 1977 оны 2-р сарын 28-нд байгуулагдсан
 • Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори                              1986 оны  9-р сарын 26
 • Ус судлалын өртөө                                                                                       1976 оны  9р сарын 1
 • Ус судлалын харуул 9, байгаль орчны хяналтын харуул      1942он – 2013он            
 • Сумдын цаг уурын өртөө 7, харуул 6                           Анхны салбар 1939  он-нд байгуулагдсан
 • Climate data processing Unit                             1 August 1997
 • Agricultural Meteorology Unit                          28 February 1977
 • Environmental Monitoring Laboratory                                                September 1978  
 • Hydrology station                                                                                     1 September 1976
 • Hydrological post – 9, Environment monitoring post – 2                    1942-2013
 • Meteorological station – 7, post – 6 in sums               First station1 Desember1939

  МЭДЭЭЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

  Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Ус цаг уур, орчны бүх төрлийн мэдээ мэдээллийг хүлээн авах, шуурхай дамжуулах, байгаль цаг агаарын болон аюултай үзэгдлийн үнэн зөв мэдээ мэдээллийг аль болох эрт хугацааны өмнөөс урьдчилан мэдээлж, учирч болзошгүй хохирлоос урьдчилан сэрэмжлүүлэх мэдээгээр төр засаг, байгууллага ард иргэдэд үйлчлэх, цаг агаарын таатай нөхцлийг бүрэн ашиглахад туслах

 • Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хжр тунадас нэмэгдүүлэн хөрсний чийг, бэлчээрийн ургамлын ургацыг тэтгэх, ой хээрийн түймрийг унтраахад нөлөөлөх

Байгуулагдсан он:

 • Урьдчилан мэдээлэх тасаг                                               1978  оны 11  сарын 5-нд байгуулагдсан
 • Холбоо сүлжээний салбар                                               1978 оны 9р сар-нд байгуулагдсан
 • Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх экспедиц –3           2008 оны 5 сарын 15-нд байгуулагдсан
 • Weather Forecasting Unit                                                  5 November 1978
 • Telecommunication Network Unit                                 September 1978
 •                ЗАХИРГАА АЖ АХУЙН ТАСАГ

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Албаны хэмжээнд явагдаж байгаа аж ахуй, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулах
 • Санхүүгийн тайлан тооцоо, тайлан балансыг тухай бүр гарган холбогдох газарт мэдээлэх
 • Төсвийн зарцуулалт ашиглалтанд хяналт тавьж ажил үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах
 • Байгууллагын боловсон хүчний хангалт, тэдний мэрэгшил, мэдлэгийг дээшлүүлэх, ажиллах ая тухтай нөхцлийг хангах
 • Дотоод бичиг хэрэг, аж ахуйн хангамжийн ажлыг стандарт шаардлагын дагуу гүйцэтгэх
 • Салбар нэгжүүдийн шинжилгээ судалгааны баримтуудыг хүлээн авч цэгцлэх, нөхөн сэлбэх, нягтлан шалгах, хадгалах хамгаалах
 • Цаасан суурьтай баримтуудыг сканердах, тоон мэдээнүүдийг шивэх, хөрвүүлэх, шинээр нэвтэрч буй программ хангамжуудыг судлах ашиглах, баримтуудаа оруулж цахим сан үүсгэх

 

Main activities:

 • Coordinate activities of the organization’s administrative, finance and accounting.
 • Development and submission of financial reports.
 • Auditing and monitoring of financial budget and ensure their sustainability.
 • Fulfillment by highly qualified personnel, training of professionals.
 • Collect data from units, monitor and archive.
 • Scanning of paper based hydro-meteorological data, input digital data, study newly developed software program, input data for creating a digital fund/database.

Байгуулагдсан он:

 • Албаны аж ахуй, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл                 2008 оны  4 дүгээр сарын 1
 • Боловсон хүчин, бичиг хэрэг                                                         2008  оны 4 дүгээр сарын 1
 • Архив, мэдээллийн дэд сан                                                             2002 он
 • Administrative, finance and accounting                                                  1 April 2008
 • Personnel/capacity building and documentation                                   1 April 2008
 • Archive, information sub-fund/database                                                2002

Leave a Reply