Saturday , October 16 2021
Онцлох мэдээ

Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго
 • Ус цаг уур, орчны чанартай мэдээ мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг хангах
 • Байгаль цаг агаарын болзошгүй аюул, орчны ноцтой бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Цаг агаар, орчны болон уур амьсгалын нөөцийг бүрэн ашиглуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой.

OUR MISSION

 • To issue and provide weather, hydrological and agro-meteorological forecasting for decision makers, public and users.
 • To provide warnings from natural disasters and environment pollution.
 • To create condition for an effective use of weather and climatic resources.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

 • Ус, цаг   уур,   байгаль   орчны   байдлын   бодит   болон  ирээдүйн төлөв байдлын тухай мэдээгээр аймгийн төр засаг, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг хангах
 •  Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний сүлжээг арга зүй, мэргэжлийн удирдлагаар хангах
 •  Ус цаг уур, байгаль орчны зүй тогтол горимыг тогтоох, судалгаа дүн шинжилгээ хийх, үнэлэлт дүгнэлт гаргах
 •  Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх

Main functions and duties

 • To issue and provide real time and long term weather, climate, hydrology and environment conditions forecast and warnings to provincial government organizations, entities and public.
 • To provide guidance/manual/instruction and methodology to Meteorology, Hydrology and Environment Monitoring networks.
 • To conduct research on climate, weather, hydrology, environment and provide outcome of the research study to the users.
 • To conduct weather modification activities to increase precipitation.

 

 

 

 

Leave a Reply